Nieuwsbrief 2015-04

Fiscale gevolgen nFTK voor werkgevers
Onder het FTK hadden werkgevers de mogelijkheid op de fiscale balans een voorziening te vormen voor additionele stortingen uit hoofde van een korte- of langetermijnherstelplan, mits aan een aantal voorwaarden werd voldaan. Onder het nFTK lijkt het vormen van een dergelijke voorziening nagenoeg onmogelijk. Reeds gevormde voorzieningen voor additionele stortingen dienen te vervallen. 
Lees meer


Juridische gevolgen nFTK voor werkgevers
Per 1 januari 2015 is de Wet aanpassing financieel toetsingskader in werking getreden. Deze wet heeft mogelijk onverwachte juridische gevolgen: de strengere eisen die worden gesteld in het nFTK kunnen strijdig zijn met de huidige uitvoeringsovereenkomst en/of de pensioen-overeenkomst die daarom mogelijk aangepast moet(en) worden. 
Lees meer


Stand van zaken Algemeen Pensioenfonds
Staatssecretaris Klijnsma wil de Wet algemeen pensioenfonds per 1 januari 2016 in laten gaan. Het Algemeen Pensioenfonds (APF) is een nieuwe pensioenuitvoerder naast het pensioenfonds, de verzekeraar en de PPI. In deze bijdrage gaan wij kort in op de belangrijkste kenmerken van een APF. 
Lees meer


Wet Pensioencommunicatie 1 juli 2015 van kracht
Op 19 mei 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het wetsvoorstel om de pensioencommunicatie richting de deelnemers te verbeteren. Op 1 juli 2015 zal de wet in werking treden. Door de inwerkingtreding van de wet staat niet de boodschap maar de ontvanger centraal. 
Lees meer


KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

World Trade Center | Tower D, Level 6

Strawinskylaan 679 | 1077 XX Amsterdam

T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
KWPS_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.


Email Marketing Powered by Mailchimp