Nieuwsbrief 2013-10

Pensioenmaatregelen & seniorenregelingen
 

Wijzigingen pensioenen Witteveenkader 2015
Er is overeenstemming bereikt over de aanpassing van de fiscale mogelijkheden voor pensioenopbouw vanaf 1 januari 2015. Op korte termijn wordt een wijzigingsvoorstel ingediend op het eerder voorgelegde wetsvoorstel inzake de daling van het Witteveenkader per 2015, zie nieuwsbrief 2013-05. De overeenstemming behelst een aantal maatregelen, waarvan de volgende direct zien op de pensioenopbouw van werknemers.

  • Het maximale opbouwpercentage voor middelloon wordt 1,875% op 67 jaar (oorspronkelijk voorstel 1,75%).
  • Maximaal pensioengevend loon € 100.000.
  • Werknemers met een salaris vanaf € 100.000 kunnen vrijwillig via een nettolijfrente een aanvullende oudedagsvoorziening opbouwen. De netto-inleg vormt vrijgesteld vermogen voor box 3 en de uitkeringen zijn onbelast (rendement dus ook).
Het wetsvoorstel tot invoering van de excedentpensioenregelingen, nieuwsbrief 2013-6, wordt ingetrokken.
 
PS 1: De grenzen voor eindloon- en beschikbarepremieregelingen worden in gelijke mate verlaagd. De exacte percentages zijn nog niet bekend

PS 2: Ten opzichte van het huidige fiscale kader (2013) bedraagt de daling van de maximale opbouwpercentages per 2014 circa 17% en per 2015 circa 29%

PS 3: Mede in verband met de arbeidsrechtelijke consequenties raden wij aan spoedig te starten met inventarisatie van de gevolgen en de te ondernemen stappen

PS 4: De mogelijkheid tot nettolijfrentesparen biedt werknemers ruime mogelijkheden tot financiële planning

 
Overige maatregelen pensioenen
Om de houdbaarheid van het Nederlands pensioenstelsel te verbeteren, is voorts een aantal andere pensioenmaatregelen aangekondigd.
  • De fiscale ruimte voor verzekerde of bancaire lijfrentes wordt in lijn met aanpassingen in de pensioenopbouw verlaagd.
  • Voor zzp-ers wordt een vrijwillige collectieve pensioenregeling opgezet, waarbij het gespaarde pensioenvermogen niet hoeft te worden aangesproken ingeval een beroep op de bijstand wordt gedaan.
  • DNB houdt toezicht op de hoogte van pensioenpremies zodat deze naar beneden worden bijgesteld indien de pensioenopbouw daalt, om ongewenste generatie-effecten (doorgeslagen solidariteit) te voorkomen. Hiervoor worden negen waarborgen geïntroduceerd.
  • Onderzocht zal worden of het mogelijk/wenselijk is dat werknemers het werknemersdeel van de pensioenpremie gebruiken voor aflossing van de eigenwoningschuld. Dit leidt weliswaar tot een lagere pensioenopbouw, maar ook tot lagere woonlasten.
 
Fiscale kwalificatie seniorenregelingen
In nieuwsbrief 2013-9 berichtten wij over het vervallen van de omkeerregel voor seniorenregelingen per 2014. Omdat dit een ongewenst neveneffect leek bij het vervallen van de stamrechtvrijstelling vanaf 2014, hebben wij het ministerie van Financiën en de Belastingdienst om nadere toelichting gevraagd. Inmiddels hebben wij vernomen dat de omkeerregel gehandhaafd blijft en er op korte termijn een besluit of handreiking zal worden gepubliceerd met de volgende strekking:
  • Een seniorenregeling (artikel 8.7 URLB) is een regeling voor vervroegde uittreding (RVU).
  • De aanspraken op een RVU zijn vrijgesteld op grond van artikel 11, lid 1 onderdeel d Wet LB, zodat de latere uitkeringen belast zijn.
  • In artikel 8.7 URLB wordt een seniorenregeling echter niet aangemerkt als een RVU. Dit betekent niet dat een seniorenregeling geen RVU is, maar dat deze niet valt onder de eindheffing van artikel 32ba Wet LB zodat deze daarvoor buiten aanmerking blijft

 
PS 1: Dit standpunt betekent dat seniorenregelingen onder de overgangsregeling blijven vallen en, mits aan de voorwaarden wordt voldaan, aanspraken onbelast blijven. De interpretatie die KWPS al geruime tijd hanteert, zal hiermee de norm worden voor fiscale kwalificatie van seniorenregelingen

PS 2: Omdat er nog geen formele vastlegging is van het beleid, zijn alle handelingen naar aanleiding van dit bericht, tot het verschijnen van het besluit of handreiking, voor eigen rekening en risico

 

KWPS wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2014


KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

World Trade Center | Tower D, Level 6

Strawinskylaan 679 | 1077 XX Amsterdam

T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
KWPS_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.


Email Marketing Powered by Mailchimp