Nieuwsbrief 2014-01

Special - Witteveenkader 2015

OVER DIT ONDERWERP ORGANISEREN WIJ OP 10 APRIL 2014 EEN SEMINAR MET DIVERSE SPREKERS - SAVE THE DATE
 

In onze vorige Nieuwsbrief 2013-10 berichtten wij al over de voorgenomen kaders van de fiscale pensioenopbouw per 2015. Het wetsvoorstel is op 20 januari 2014 ingediend, zodat de details meer bekend zijn.

Pensioenopbouw vanaf 2015

 • Het maximale opbouwpercentage voor middelloon bedraagt 1,875%
 • Het maximale opbouwpercentage voor eindloon bedraagt 1,657%
 • De maximale beschikbarepremiestaffels worden in gelijke mate verlaagd
 • De fiscale pensioenrichtleeftijd blijft in 2015 67 jaar
 • De maximale opbouwpercentages voor partnerpensioen worden eveneens verlaagd naar 1,160% resp. 1,313%
   
Netto sparen voor inkomens > € 100.000
 • Werknemers met een salaris van meer dan € 100.000 (2015) kunnen sparen in een nettolijfrente waarbij de premies niet aftrekbaar zijn in box 1, de opgebouwde aanspraak/ tegoed is vrijgesteld van box 3 en de uitkeringen niet zijn belast in box 1
 • Het opbouwen van de nettolijfrente moet vrijwillig zijn
 • Een werkgever kan een vergoeding geven in verband met de nettolijfrente, mits hij in dezelfde mate een vergoeding geeft aan zijn overige werknemers die voor het overige in dezelfde omstandigheden verkeren. De vergoeding behoort dan tot belast box 1 loon
 • De nettolijfrente kan in de vorm van een spaar- of verzekeringsproduct dan wel een beleggingsrecht
 • Het maximaal in te leggen premiepercentage wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald
 • Een nettolijfrente is geen pensioen in de zin van de Pensioenwet en de Wet op de loonbelasting
   
Waarborgen premieverlaging
Om te borgen dat de verlaging van de (fiscale kaders voor) pensioenopbouw tot lagere pensioenpremies bij pensioenfondsen leidt, wordt voorgesteld op de volgende drie sporen beleid te voeren.
 • Fondsbesturen worden verplicht een voorgenomen besluit tot premievaststelling voor advies voor te leggen aan het verantwoordingsorgaan (interne governance)
 • DNB houdt verscherpt toezicht op evenwichtige belangbehartiging door te toetsen of bij de premiestelling de belangen van verschillende groepen belanghebbenden en verschillende generaties op evenwichtige wijze zijn behartigd. Indien nodig kan DNB het pensioenfonds een boete opleggen
 • De indexatie wordt gemaximeerd aan de hand van het beschikbare eigen vermogen. De indexatie mag niet meer bedragen dan naar verwachting in de toekomst jaarlijks kan worden toegekend

Voorts dienen fondsen in hun jaarverslag duidelijker te rapporteren over de kosten van administratief pensioenbeheer, de kosten van het vermogensbeheer en transactiekosten. 

PS 1: Naast de vrijwillige nettolijfrente is er (nog steeds) de mogelijkheid tot verplicht nettopensioensparen en/of verplicht nettosparen. Maatwerk blijft dus mogelijk.

PS 2: Jurisprudentie wijst uit dat het doorvoeren van (eenzijdige) wijzigingen wegens aanpassing van het fiscale kader in beginsel geoorloofd zijn, mits op passende wijze compensatie plaatsvindt.

PS 3: Compensatie in de (bruto)pensioensfeer is door de voortdurend krimpende fiscale kaders niet meer mogelijk. Alternatieven zijn looncompensatie, inzetbaarheidsmaatregelen, netto(pensioen)spaarplannen.


KWPS | Pensions | Employee Benefits | Tax | Financial Planning

World Trade Center | Tower D, Level 6

Strawinskylaan 679 | 1077 XX Amsterdam

T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
KWPS_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.


Email Marketing Powered by Mailchimp