Copy
FijnWeekend nieuwsbrief nr 11

In deze nieuwsbrief lezen jullie de brief die we hebben gestuurd aan alle partijen rondom het Covid-19 protocol audiovisuele sector en de Garantieregeling Pandemie van het Filmfonds. Dit naar aanleiding van verschillende geluiden uit de achterban die ons bereiken over onredelijke contractvoorwaarden voor crewleden mbt Covid-19 voor fictie-producties.

Wij zouden graag meer voorbeelden inzien van dit soort contracten of onderdelen ervan om in toekomstige gesprekken goed de omvang van het probleem te kunnen duiden.

Jullie kunnen reacties mailen naar: info@fijnweekend.film
(Wij zullen alle reacties vertrouwelijk behandelen en in geen enkele communicatie namen van individuele crewleden gebruiken)


 

Beste lezer,

Graag willen wij uw aandacht vragen voor het volgende.

FijnWeekend wordt als crew-belangenvereniging steeds vaker benaderd met vragen en zorgen over contractvoorwaarden mbt Covid-19 voor fictie-producties. 

De crew wordt in deze gevallen geacht om voorwaarden te ondertekenen die het mogelijk maakt om (draai)dagen te cancelen tot zelfs 1 uur voor aanvang, zonder dat daar een financiële compensatie tegenover staat. Argument hiervoor lijkt het Covid-19 protocol voor de audiovisuele sector te zijn.

In de Garantieregeling Pandemie 2022 van het Filmfonds lezen wij echter, en met ons veel betrokken crew, dat producties in veel gevallen een tegemoetkoming in de kosten voortkomend uit pandemieschade kunnen ontvangen. Natuurlijk zijn hiervoor allerlei voorwaarden van toepassing en is het mogelijk dat niet elke productie er voor kiest om middels een afdracht aan de bestemmingsreserve in aanmerking te komen voor de garantieregeling. 

Het is noch voor een individueel crewlid, noch voor ons als Fijn Weekend niet altijd makkelijk inzichtelijk te krijgen welke producties wel een tegemoetkoming ontvangen in geval van uitval of opschorting van draaidagen en welke daar geen recht op hebben. Wij hebben echter sterk het vermoeden dat de contractvoorwaarden zoals hierboven geschetst niet zelden ook door partijen aan crew worden voorgelegd die wel degelijk een tegemoetkoming uit het fonds mogen verwachten wanneer het productieproces schade oploopt door Covid.

Het is volgens ons onredelijk en onwenselijk dat in die gevallen crew vooraf moet ondertekenen dat ze geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding, terwijl de productie zelf een schadevergoeding ontvangt die (mogelijk deels) gebaseerd is op kosten voortvloeiend uit extra inzet van crew? 

Wij zijn erg benieuwd naar uw standpunt hierin en tevens naar uw mogelijke ideeën hoe wij hier als crew het beste mee om kunnen gaan.

PS: Deze brief is ook verstuurd aan het Filmfonds, DAFF, het CFAP, NAPA, NCP & de werkgroep COVID_19 protocol
 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

en (alvast) een… 


Email Marketing Powered by Mailchimp