Nieuwsbrief Techniekpact Maart 2015
Bekijk in de browser

Aandacht voor werkzoekende technici

Beatrijs Wijnberg, UWV

Welke beroepen bieden kansen? Het is de titel van een onlangs verschenen UWV-publicatie. De conclusie is samengevat dat er vooral heel veel behoefte is aan technici. Op alle niveaus. Het geeft aan hoe belangrijk het Techniekpact is. Tegelijkertijd biedt dit kansen voor werkzoekende technici op mbo-niveau. ‘Met de juiste bijscholing kan die groep vrij snel aan de slag’, aldus Beatrijs Wijnberg van UWV.
 
Wijnberg is sinds anderhalf jaar landelijk manager Werkgevers Dienstverlening bij UWV. Ze kent de organisatie van haver tot gort: Wijnberg werkt er sinds 1999, in verschillende functies.Op 19 november 2014 werd ze, namens het UWV, lid van de Landelijke Regiegroep Techniekpact. Wat zijn volgens Wijnberg aandachtspunten binnen het Techniekpact en wat is de rol van UWV?
 
Waarom is het Techniekpact – dat zich richt op het onderwijs – belangrijk voor UWV?
‘Binnen het Techniekpact werken partijen samen die allemaal hetzelfde doel hebben: een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector. Want daar bestaat een tekort. Als UWV kunnen wij binnen het Techniekpact inzicht geven in kansrijke beroepen en tegelijkertijd aandacht vragen voor de 50.000 technisch geschoolde mbo’ers die een baan zoeken. Dat is namelijk op korte termijn de oplossing voor het vervullen van openstaande vacatures. Met aanvullende scholing kunnen ze aan de slag. Dan sla je twee vliegen in één klap.’
Lees verder

Techniekpact on Tour

Noord-Nederland slaat handen ineen

Donderdagavond 12 februari stond Het Techniek Innovatie Centrum volledig in het teken van de toekomst van de technieksector. Want wie doet het werk van morgen? Tijdens de bijeenkomst van Techniekpact on Tour – Noord-Nederland werd er gezocht naar een antwoord op deze vraag. Ard van der Tuuk (Gedeputeerde Provincie Drenthe, Bestuurlijk Trekker Techniekpact Noord) opende de bijeenkomst met een inspirerende toespraak. De aansluitende paneldiscussie met Doekle Terpstra (Landelijk Aanjager Techniekpact), Jan Leegwater, Gelbrig Hoekstra, Henk Pijlman en Ton Stierhout vormde samen met interactieve workshops en de afsluitende netwerkborrel het decor voor een positieve en opbouwende bijeenkomst.

Ard van der Tuuk was erg enthousiast over de bijeenkomst en stimuleerde de aanwezigen om te “blijven kiezen voor techniek én voor regio.” Van der Tuuk: “We moeten onszelf meer dan ooit verkopen. Word een medespeler voor dynamiek en reuring in de regio.” Lees verder

Vrijdag 6 februari bracht Doekle Terpstra een bezoek aan ROC Friese poort. Met onder andere de Gedeputeerde van de Provincie Friesland en bestuursvoorzitters van ROC’s werd gesproken over de ontwikkelingen in het mbo en de inzet die in de regio wordt gepleegd om het techniekonderwijs te stimuleren.
Op dinsdag 17 maart organiseert Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland de Open Werkplaats. Een middag voor iedereen die geïnteresseerd is in de talentontwikkeling van kinderen en nieuwsgierig is hoe W&T onderwijs op de basisschool hier een impuls aan kan geven. Het KWTG ondersteunt basisscholen in Gelderland op alle niveaus en heeft vanuit actieplan ‘Kiezen voor technologie’ middelen toegekend gekregen om o.a. Gelderland breed ruim 250 leerkrachten te professionaliseren en met zo’n 150 scholen te werken aan een W&T beleidsplan.
Technologiebedrijf Sioux bundelt krachten met het onderwijs en bedrijfsleven om techniek te promoten onder jeugd. Het biedt kinderen en hun ouders tijdens Hot-or-Not: The Next Generation ‘Back to the Future’ een blik op technologie van de toekomst, het heden en het verleden. Samen met partners uit de Brainport regio wil het bedrijf op zondag 29 maart in het Evoluon de volgende generatie engineers inspireren.
Basisscholen zijn, net als Bouwend Nederland, ervan overtuigd dat men niet vroeg genoeg kan beginnen met techniek in het onderwijs. Dat bleek ook uit de zeer hoge respons op een brief aan alle basisscholen in Regio Randstad Zuid. In de brief werd gevraagd of de school meer techniek in het onderwijs wil realiseren met hulp van een aannemer; de zogenaamde adoptie. Meer dan 100 scholen reageerden hier enthousiast op! Bouwend Nederland roept haar leden op om een school te adopteren. Een adoptie is geslaagd als een bedrijf één of twee keer per jaar een gastles, excursie of bedrijfsbezoek organiseert op een basisschool.
Wie straks op een goede baan en een goed salaris wil rekenen, kan het beste de opleidingsroute naar de techniek bewandelen. Met die boodschap benadert Techniekpact Gooi en Vechtstreek de komende weken alle 14-, 15- en 16-jarigen in de regio. Slotstuk van de campagne vormt het event TechZone 2015 op 12 maart op het MBO College te Hilversum.
Kiezen voor Techniek:

Verbinden van Toptechniek in bedrijf en het Techniekpact 

Op 10 februari 2015 vond de projectleidersbijeenkomst van Toptechniek in bedrijf plaats in het Muntgebouw te Utrecht. Doekle Terpstra was aanwezig als deelnemer aan het debat over de toekomst van Toptechniek in bedrijf. Hij complimenteerde de regio's met de energie die wordt gestoken in de regionale aanpak en de prestaties die worden geëtaleerd. Een goed gesprek over de toekomst is daarom nodig. 'Het zou zonde zijn om Toptechniek nu met het spreekwoordelijke badwater weg te gooien', aldus Doekle Terpstra. 

'Techniek is de ruggengraat voor toekomstige welvaart. Het Techniekpact en ook Toptechniek in bedrijf zijn kansrijke instrumenten om die techniek te versterken. In de achterliggende periode is hard gewerkt met veel mensen. Met veel energie die moet worden vastgehouden en nog meer zou moeten worden gericht op het verbinden van belangen, inspanningen en activiteiten. Dat kan niet van bovenaf worden opgelegd maar moet en zal in de regio gebeuren, rekening houdend met de regionale context. Een paradigmashift waar het Techniekpact en Toptechniek in bedrijf aan bijdragen.' Het Techniekpact is een ‘doepact’. De uitvoering vindt plaats in de regio’s. Doekle Terpstra riep dan ook op om de successen te blijven delen. Zo wordt een sterke verbinding gelegd tussen de actiepunten uit het Techniekpact en de uitvoering in de regio. Bekijk hier het verslag van de projectleidersbijeenkomst.

De TechniekTrofee!

Krijgen uw leerlingen techniekles? Schrijf uw basisschool dan nu in voor de TechniekTrofee 2015! De school met de beste techniekinitiatieven ontvangt de Maas Geesteranusprijs, bestaande uit een oorkonde, een penning en 3500 euro! Wilt u dit jaar meedingen naar de felbegeerde TechniekTrofee? Meldt u dan vóór 18 april hier aan of kijk hier voor meer informatie. De prijsuitreiking is op 17 juni.

Leren in Techniek:

Tien beurzen voor Logistiek talent

Half februari werd het officieel: Topsector Logistiek kent tien nieuwe topsectorbeurzen toe binnen de sector Logistiek. Een landelijke briefing vanuit Kennis DC brengt onderwijsinstellingen door het hele land, die aangesloten zijn bij Landelijke Platform, op de hoogte van het goede nieuws. De beurs is bedoeld voor derdejaars hbo-studenten die zich gedurende hun studie hebben bezig gehouden met thema’s die leven binnen de topsector. Het is een mooi voorbeeld van initiatieven uit de Human Capital Agenda’s van de verschillende topsectoren. Meer informatie over de tien nieuwe beurzen van de topsector Logistiek is te vinden op de topsectorbeurzensite

Subsidieregeling Praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Hiervoor stelt het ministerie jaarlijks € 205 miljoen beschikbaar. In 2015 kunt u een subsidieaanvraag voor het studiejaar 2014 – 2015 indienen vanaf 2 juni 2015 tot uiterlijk 15 september 2015 voor 17.00 uur. Wilt u meer weten over de Subsidieregeling praktijkleren? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens de sessies beantwoorden adviseurs van RVO.nl direct uw vragen.

Veel nieuwe publiek-private initiatieven

In februari sloot de mogelijkheid tot aanmelden voor het regionaal investeringsfonds mbo. Veel initiatieven hebben een sprintje getrokken en hun aanvraag tijdig ingediend. Het resultaat: maar liefst 57 plannen die barsten van motivatie om het onderwijs te innoveren en beter aan te laten sluiten op (de vraag vanuit) de arbeidsmarkt. Het fonds, onderdeel van Techniekpact, is beschikbaar gesteld door minister Bussemaker en moet een duwtje in de rug van publiek-private-samenwerkingen geven. Het bedrijfsleven en instellingen uit de regio vullen de financiering van de samenwerking aan en dragen mede zorg voor de verduurzaming ervan. Momenteel hebben 54 van de in totaal 57 aanvragen de volledigheidstoets van DUO doorstaan welke aan de commissie zullen worden voorgelegd. In de komende tijd gaat deze commissie aan de slag en zal duidelijk worden welke aanvragen een toezegging vanuit het fonds krijgen. De minister zal begin mei de uitslag bekend maken. 
Werken in Techniek:

Van-werk-naar-werk

Altijd al willen weten hoe u de stap van-werk-naar-werk het beste kunt zetten? En hoe u hierbij als werknemer en als werkgever geholpen kunt worden? En hoe anderen deze stap in het verleden al succesvol hebben gezet? Kom dan op woensdag 15 april 2015
naar Utrecht, waar het Actieteam crisisbestrijding in de middag een bijeenkomst organiseert over van-werk-naar-werkinitiatieven.

Doel van deze middag is het opdoen van ideeën over van-werk-naar-werk in de eigen regio of sector, als onderdeel van een sectorplan, maar ook daarbuiten.
Hoe kan, tegen de achtergrond van tot nu toe opgedane ervaringen, invulling worden gegeven aan van-werk-naar-werk-maatregelen en van-werkloosheid-naar-werk-trajecten? Welke plaats is er voor concrete maatregelen als om- en bijscholing (al dan niet met gebruik van brug-WW), het opzetten en gebruiken van een mobiliteitscentrum en de begeleiding van kandidaten naar een nieuwe werkgever? Hoe krijgen de betrokkenen zicht op kansrijke beroepen en vacatures in hun omgeving? Lukt het om een overstap naar andere sectoren en regio’s te bevorderen en hoe dan? Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Blog over sectorplannen

Vanaf 16 februari schrijft de journalist Seger Pijnenburg een dagelijkse blog over de sectorplannen. Meer dan 1,2 miljard euro investeren werkgevers en vakbonden samen met het kabinet in sectorplannen met als doel de arbeidsmarkt te verbeteren. Door onder meer bij- en omscholing, begeleiding van werk naar werk en werkervaringsplekken voor jongeren. Seger Pijnenburg trekt een maand lang door Nederland langs de sectorplannen om een antwoord te krijgen op zijn vraag hoe dit beleid zich vertaalt in de praktijk. En wat de mensen waarvoor de sectorplannen zijn bedoeld hierover te zeggen hebben.

Agenda

Reserveert u ook alvast 15 juni voor de Tweede Jaarconferentie van Techniekpact!
Share
Tweet
Forward
+1
U ontvangt deze mail als betrokkene bij het Techniekpact.

Ons postadres:
Techniekpact
Postbus 556
Den Haag, 2501CN
Netherlands


Neem contact met ons op   Schrijf je uit   Wijzig je instellingen 


Copyright © 2015 Techniekpact.nl
Je hebt je voor deze lijst aangemeld op www.techniekpact.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp