Nieuwsbrief Techniekpact juni 2016 - Monitor 2016 special
Bekijk in de browser
Techniekpact monitor 2016
Opwaartse trend techniekonderwijs zet zich door
Ook in het schooljaar 2015/16 kozen meer jongeren in het voortgezet en hoger onderwijs voor een bètatechnisch profiel en opleiding. De opwaartse trend ten aanzien van het techniekonderwijs van de afgelopen jaren zet zich dan ook door. Voor het eerst in zes jaar neemt ook in het mbo het aantal instromende leerlingen in de bètatechniek licht toe (van 2.917 in 2014/15 naar 3.512 in 2015/16). Dit blijkt uit de vandaag gepresenteerde Monitor 2016, een jaarlijkse uitgave met facts & figures over bètatechniek, van het Techniekpact en Platform Bèta Techniek. Daarnaast blijkt uit de toename van het aantal vacatures dat het herstel op de arbeidsmarkt voor technische en ICT-beroepen zich doorzet. Met name mbo- en hbo-geschoolde technici vinden nu gemakkelijker een baan. Voor bepaalde technische beroepen en met name ICT’ers geldt dat er nog altijd sprake is van een mismatch in vraag en aanbod. lees verder

De monitor Techniekpact 2016 geeft u inzicht in de ontwikkelingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Kiezen voor Techniek

Highlights monitor 2016

 • 70% van de basisscholen in Nederland is betrokken bij regionale wetenschap & technologienetwerken. In deze netwerken zijn de schoolbesturen in de lead om w&t in het onderwijs te verduurzamen en (meer leraren) te professionaliseren.
 • De sterke daling van het aantal leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg (bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) heeft ook gevolgen voor het aandeel bètastudenten op het vmbo. Het aandeel bètatechniek binnen totaal aantal leerlingen in het 3e leerjaar vmbo-bb/kb in 2015/16 was 26%.
 • In zowel vmbo-gl als vmbo-tl is naast een absolute stijging ook het aandeel gediplomeerden met een vakkenpakket met natuur- en scheikunde (NaSk) de afgelopen jaren fors toegenomen. In vmbo-gl naar 38% in 2014/15 en bij vmbo-tl naar 40%.
 • Profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profielen) zijn op zowel de havo met 43% als op het vwo 62% populair. Ook de doorstroom van havo- en vwo-leerlingen met een N-profiel naar een bètatechnische vervolgopleiding in het hoger onderwijs stijgt naar boven de 60%.

Vier jaar stimuleringsbeleid bèta-techniek po/vo

De onafhankelijk evaluatie over vier jaar stimuleringsbeleid - de actieprogramma's Meer en Betere Bèta's (MBB) 2012 en 2013 en het vervolg Kiezen voor Technologie 2014 en 2015/2016 - laat onder meer zien dat het aantal leerlingen dat kiest voor bèta/techniek groeit. Scholen, leraren en leerlingen zijn enthousiast over de aangeboden activiteiten èn zijn positiever gaan denken over bèta/techniek. 
Ook blijkt dat de netwerken die zijn ontstaan een goede rol vervullen ten aanzien van bèta/techniek. De onderzoekers adviseren dan ook meer en beter in te zetten op de netwerken waar scholen de hoofdrol spelen.

Publicatie 'Meer bèta en technologie op vmbo-tl'

In de publicatie staan praktijkverhalen, handvatten en tools voor en over onderwijsvernieuwing, professionalisering, loopbaanoriëntatie en -begeleiding, samenwerking in de keten en samenwerking met het bedrijfsleven. De publicatie is gemaakt op basis van ervaringen van docenten, schoolleiders en decanen die deelnamen aan het M-Tech-programma. Het doel van dit programma is meer aandacht voor technische (exacte) vakken op de vmbo-tl, waardoor meer leerlingen kiezen voor Wiskunde, Natuur en Scheikunde en de doorstroom naar een technische vervolgopleiding wordt vergroot.

Leren in Techniek

Highlights monitor 2016

 • Het aantal instromende mbo-leerlingen in bètatechnische richting is het afgelopen jaar voor het eerst in zes jaar toegenomen, zowel absoluut als relatief.
 • Het aandeel meisjes van instromende studenten bètatechniek in het mbo is de afgelopen twee jaar vrij stabiel gebleven op 15%.
 • Zowel absoluut als relatief kiezen meer studenten in het wo voor bètatechniek. Het aantal instromers in de bètatechnische universitaire studies is toegenomen tot 20.025 in 2015/16, dit is een aandeel van 36%. Op het hbo kozen in 2015/16 21.744 studenten voor een bètatechnische studie, dit is een aandeel van 24%.
 • Het aantal publiek-private samenwerkingen binnen het mbo en hbo is inclusief de nieuwe samenwerking uit het Regionaal investeringsfonds mbo toegenomen tot 115 Centra. Meer dan 2000 bedrijven zijn betrokken in deze publiek-private samenwerkingen.
 • Binnen 6 topsectoren en de ICT-sector zijn 12 topsectorbeurzen en -talentprogramma’s uitgerold. Gezamenlijk zijn er door bedrijven in 2015/16 559 beurzen beschikbaar gesteld.

Monitor Regionaal Investeringsfonds mbo

Met de regeling Regionaal Investeringsfonds mbo wordt beoogd de aansluiting van het onderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren. De monitor 2016 laat zien dat er in alle sectoren initiatieven ontstaan, maar dat juist de technische sector hier nadrukkelijk werk van maakt via het investeringsfonds. Deze monitor is een eerste bewerking van informatie uit de projectaanvragen (2014 en 2015) en tussenrapportages (2014) gemaakt.

Informatiekaart publiek-private samenwerking en btw

Bij publiek-private samenwerking (PPS) op het gebied van onderwijs en onderzoek bestaat in de praktijk behoefte aan duidelijkheid over de juiste btw-gevolgen van die samenwerking. In dat kader is door het ministerie van EZ met het ministerie van FIN en het ministerie van OCW de ‘Informatiekaart PPS en btw’ gemaakt. Hierin wordt ingegaan op in de praktijk gesignaleerde onduidelijkheden en knelpunten met betrekking tot de heffing van btw bij PPS op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Commissie Breimer, rapportages sectorplan natuur- en scheikunde

Vanaf 2011 t/m 2016 heeft de minister van OCW jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar gesteld om natuur- en scheikunde in Nederland op een hoger niveau te brengen. De Commissie Breimer zag toe op het hiervoor ontwikkelde Sectorplan natuur- en scheikunde. De eindrapportage ‘Een succesvolle stap’ beschrijft de ontwikkelingen naar aanleiding van het sectorplan. Ook verscheen onlangs het rapport ‘Koersvast’, met aanbevelingen voor de verdere versterking van de natuur- en scheikunde.

'Beter worden met Natuurkunde' – Bedrijfsstages in de Lerarenopleiding

Op dinsdag 14 juni jl. hebben de studenten van Fontys Lerarenopleiding Tilburg de ervaringen van hun bedrijfsstages gepresenteerd aan de stagebegeleiders, collega studenten en andere belangstellenden.
De studenten hebben acht dagen stagegelopen bij een technologisch bedrijf, waar ze het bedrijf hebben geholpen met het ontwikkelen van lesmateriaal. Zowel de studenten als de bedrijven waren heel enthousiast over deze opzet.

Werken in Techniek

Highlights monitor 2016

 • Iets minder dan 1,4 miljoen (1.389.000) mensen zijn werkzaam in de techniek. Slechts 13% hiervan is een vrouw.
 • Mensen met een technische opleiding hebben relatief goede arbeidsmarktperspectieven. Ze zijn minder vaak werkloos dan niet-technici, en kunnen ook aan de slag in niet-technische beroepen. Eind 2015 waren er naar schatting 18.200 vacatures in de techniek, en 11.500 in de ICT (ten opzichte van resp. 20.500 en 8.600 vacatures in begin 2011.
 • Het UWV verwacht dat de krapte in de techniek en ICT de komende jaren zal voortduren.
 • Van de in totaal 132 goedgekeurde sectorplannen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 52 plannen voor personeel in technische sectoren.

Voortgangsbrief Sectorplannen

Op 22 juni jl. heeft de Kamer een brief ontvangen over de voortgang van de Sectorplannen. De brief geeft een overzicht van de 28 nieuwe sectorplannen uit de derde tranche; kansrijke beroepen die veel voorkomen in deze plannen zijn technische beroepen, de transport en logistiek en ICT beroepen. Ook wordt inzicht gegeven in de voortgang van de 76 lopende sectorplannen uit de eerste en tweede tranche, waaronder ook inzicht in het aantal BBL-trajecten in deze sectorplannen.

Actieplan werkloosheid onder vijftigplussers

Op 7 juni jl. is de Kamer geïnformeerd over het actieplan om vijftigplussers te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk, werknemers wendbaarder te maken en werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het aannemen van nieuw personeel. In de techniek en ICT liggen nu en ook in de komende jaren veel kansen op werk, blijkt uit het rapport 'Kansrijke beroepen' van UWV werkbedrijf. Tegelijkertijd hebben veel werkzoekende vijftigplussers moeite met het vinden van een nieuwe baan.

Nieuws uit de regio

 • Op 24 juni en 25 juni heeft Technics4U plaatsgevonden: een groot techniekevenement voor basisschoolleerlingen uit de gemeente Tytsjerksteradiel.
 • Geen wiskunde, Nederlands of geschiedenis, maar sleutelen aan de Solar Boat of zeep maken van olifantenkeutels. Aanstormende techneuten van Drenthe College kunnen zich straks uitleven in het gloednieuwe Centrum voor Innovatief Vakmanschap.
 • Regioraad Twente heeft zich gebogen over de resultaten van de Agenda van Twente 2007 - 2017. De agenda van Twente kent een aantal thema's. Binnen het thema human capital is het Techniekpact een belangrijk uitvoeringsprogramma. Uit de evaluatie blijkt dat het Techniekpact een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de groei van de high tech sector in Twente.
 • De Wegwijzer uit Asch wint Techniekwedstrijd Rivierengebied 2016. Uit bijna 150 werkstukken koos de jury de inzending van Duco, Julian en Floor van De Wegwijzer uit Asch als winnaar. Hun werkstuk was een prachtige kas waarvan de schermen open en dicht konden en met een heuse regeninstallatie.
 • Limburg loopt voorop: programmeren als onderdeel verplichte lesstof. Terwijl nog volop wordt gediscussieerd of het vak programmeren onderdeel moet worden van de verplichte lesstof, heeft de Provincie Limburg al besloten het in te voeren in het basisonderwijs.
 • Bedrijfsleven Zuid-Limburg bundelt krachten voor voldoende goed opgeleide technici. Op maandag 13 juni 2016 is het Jet-Net Cluster Zuid-Limburg gestart.
 • Vier instellingen voor hoger onderwijs in Brabant – Tilburg University, Fontys, Technische Universiteit Eindhoven en Avans - bieden van september 2016 tot januari 2017 gezamenlijk een unieke multidisciplinaire Robot Challenge aan, verzorgd door topdocenten en in nauwe samenwerking met Brabantse bedrijven en organisaties.
 • TU Delft maakt gratis online cursus programmeren voor kinderen. Sinds 15 juni kunnen scholieren vanaf 8 jaar online leren om een game te maken. De MOOC (Massive Open Online Course), wordt gratis aangeboden.
 • ROC Mondriaan en haar partners zijn vandaag officieel van start gegaan tijdens de Kick Off bijeenkomst van het nieuwe samenwerkingsverband, P@CT. Dit nieuwe samenwerkingsverband van Onderwijs, Overheid en Ondernemingen/bedrijfsleven in de Haagse regio zich richt op cybersecurity en dan specifiek op het MBO.
 • De gemeente Moerdijk is in samenwerking met Brede school Moerdijk , Havenschap Moerdijk, Rabobank, Tune Techniek en Suikerunie dit voorjaar in de volle breedte gestart om binnen het basisonderwijs techniek en wetenschap een (nog) meer prominente plaats te geven.
 • Scholen en bedrijven vinden elkaar tijdens Matchingday. Scholen koppelen aan projecten en activiteiten van 24 technische bedrijven. Dat was op 20 juni het doel van de derde Matchingday van het Masterplan Techniek Amsterdam.
 • Goois Lyceum wint Innovatieprijs van Stichting Technasium en Bouwend Nederland. Bouwend Nederland is dit jaar met Stichting Technasium op zoek gegaan naar innovaties in de bouw- en infrasector. Door middel van deze prijs worden middelbare scholieren op een speelse manier bekend met de veelzijdigheid van de branche.
 • Elf ‘technisch specialisten’ van de opleiding Motorvoertuigtechniek (ROC van Amsterdam) woonden medio juni twee trainingsavonden bij van de importeurstrainer van BMW. Ze maakten kennis met de modernste technieken die worden toegepast in de elektrische BMW i3.

Agenda

Share
Tweet
Forward
+1
U ontvangt deze mail als betrokkene bij het Techniekpact.

Ons postadres:
Techniekpact
Postbus 556
Den Haag, 2501CN
Netherlands


Neem contact met ons op   Schrijf je uit   Wijzig je instellingen 


Copyright © 2016 Techniekpact.nl
Je hebt je voor deze lijst aangemeld op www.techniekpact.nl