Nieuwsbrief Techniekpact november 2016
Bekijk in de browser

Een loopbaan lang bewegen tussen onderwijs en bedrijfsleven

Nienke Meijer, voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen, is een van de opstellers van het plan ‘Circulaire Carrières op een grenzeloze arbeidsmarkt’. Het plan moet het lerarentekort in het technisch beroepsonderwijs helpen oplossen. In Zuid-Nederland gaan drie pilots het idee in de praktijk uitwerken. ‘Er zijn nieuwe, creatieve oplossingen nodig.’
 
Wat was de aanleiding voor het plan?
‘Er is in heel Nederland een groot tekort aan technische docenten bij het vmbo en het mbo. Over de volle breedte, tot de groentechnische vakken aan toe. Het probleem zal door de vergrijzing de komende tijd alleen maar toenemen, ook omdat de instroom aan de opleidingskant te beperkt is. De tijd dringt, er zijn nieuwe, creatieve oplossingen nodig. We hebben daarom iets echt nieuws bedacht, iets disruptiefs. Die nieuwe denkrichting hebben we vastgelegd in dit plan.’ Lees hier het volledige interview. 
Techniek in het nieuws
De kranten stonden de afgelopen weken bol van aandacht voor techniek: numerus fixus op de technische universiteiten, het verdwijnen van steeds meer technische afdelingen op vmbo-scholen en de financiering van initiatieven als wetenschapsknooppunten en VO-HO-netwerken. De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek maakte bekend dat de kwaliteit van het hoger onderwijs is verbeterd. En zestien aanvragen voor het Regionaal investeringsfonds mbo werden met €12,8 M gehonoreerd door ministerie van OCW. Lees meer

Kiezen voor Techniek

W&t belangrijk schoolvak volgens basisschoolleerkrachten

Zowel vrouwelijke als mannelijke leerkrachten vinden het belangrijk om les te geven over w&t, zo blijkt uit de Attitudemeting Wetenschap en Technologie (w&t) van VHTO in samenwerking met ITS. Vrouwen zijn echter duidelijk minder zeker over hun talent op dit gebied. Dat heeft zijn weerslag op hun leerlingen: die vinden w&t moeilijker om te doen en denken ook vaker dat jongens er beter in zijn. Het hele onderzoek is hier te lezen.
Peer review systeem ontwikkeld
De regionale VO-HO netwerken hebben een systeem van peer reviewing ontwikkeld en uitgevoerd. Doel is om als VO-HO netwerken van elkaar te leren, om zo steeds betere kwaliteit te kunnen bieden aan havo/vwo-scholen. De meeste leervragen verzamelden zich rondom de thema's verduurzaming, samenwerking met het bedrijfsleven, interne kwaliteitsbewaking, deelname van docenten en talentontwikkeling. Lees meer.
Betekenisvol lesgeven
'Meneer, waarom moeten we dit eigenlijk leren?' De meeste leerkrachten herkennen deze vraag maar al te goed. Bart Giethoorn, docent natuurkunde en projectleider van de Math & Science Class van de TU Delft, geeft leerkrachten vier strategieën om betekenisvoller les te geven. Geef leerlingen een goede reden om bij de les te blijven, volg Bart zijn tips.
Doekle Terpstra overhandigt inspirerende Voorbeeldscholenpublicatie
Op 2 november jl. vond het Kiezen voor Technologie symposium plaats. Hier werd de Voorbeeldscholen-publicatie uitgereikt door Doekle Terpstra aan de nieuwe generatie leerkrachten. Deze bijzondere publicatie bevat 32 inspirerende portretten van scholen in het po en vo die voorop lopen met talentontwikkeling, wetenschap & technologie in de klas die hun verhaal, tips en tricks delen. Lees meer.
De online vindplaats voor w&t in de klas
De website www.wentindeklas.nl biedt ondersteuning voor zowel schoolbestuurders, schoolleiders en leerkrachten. Hier vind je wetenschappelijke achtergrond, praktische lesideeën, inspirerende voorbeelden en handige verwijzingen gebundeld op één overzichtelijke website

Leren in Techniek

Haagse pabo’ers geven techniekles aan basisschoolleerlingen

Dinsdag 1 november stond het vak techniek centraal bij eerstejaarsstudenten van de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) van Hogeschool Inholland Den Haag. De eerstejaars pabostudenten verzorgen op deze dag techniekworkshops voor bijna 300 leerlingen van basisscholen uit de Haagse regio. Lees meer
Share my Day in Tech voor pabo-studenten
VHTO is, in opdracht van TechniekTalent.nu, in schooljaar 2016-2017 gestart met het project ‘Share my Day in Tech’. 225 pabo-studenten lopen in drietallen een dag mee met een technische professional. Zo krijgen aankomende leerkrachten een beter en breder beeld van technische beroepen. Lees meer.
Platform Toegepast Onderzoek Systeemintegratie in de startblokken
Het Platform Toegepast Onderzoek Systeemintegratie staat in de startblokken. De deelnemers aan dit lectoren-platform gaan samen werken aan toegepast onderzoek naar duurzame energie en systeem-integratie. Het draagt bij aan de professionalisering van docenten in de energietransitie. Lees meer

Werken in Techniek

Stand van zaken aanvragen cofinanciering DWSRA

Het eerste aanvraagtijdvak liep tot en met 30 september 2016. Voor het eerste aanvraagtijdvak is € 18.750.000 beschikbaar, oorspronkelijk gelijk verdeeld over projecten dienstverlening, € 9.375.000, en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt, € 9.375.000. In het eerste aanvraagtijdvak zijn 39 aanvragen ingediend. 23 aanvragen hebben betrekking op projecten dienstverlening, 16 aanvragen hebben betrekking op projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt. Het totaal van de aangevraagde bedragen voor projecten dienstverlening bedraagt ruim 24 miljoen euro. Lees meer.

‘Een succesvolle match opent honderd deuren.’

Dat Brainport Network niet stil zit als het gaat om het creëren van de beweeglijke arbeidsmarkt van de toekomst bleek uit de ‘pitch’ waarmee elke van de zes betrokken regio’s in Zuidoost-Nederland zich presenteerde op de werkconferentie connecties arbeidsmarkt Brainport Network. Zij legden een veelvoud aan sectorplannen en regioplannen, nieuwe en vernieuwende aanpakken en formules, geslaagde en minder succesvolle pilots bloot. Zij zijn de ‘Haarlemmerolie’ voor een arbeidsmarkt die inclusief is en inspeelt op de actuele ontwikkeling. Lees meer

Nieuws uit de regio

 • Op 26 oktober jl. organiseerde het Centrum voor Innovatief vakmanschap CIV Food Noord de conferentie "Slagvaardig mbo". Deze conferentie was gericht op huidige en toekomstige ontwikkelingen in het opleiden en ontwikkelen van toekomstige en huidige productiemedewerkers van Foodbedrijven. Lees meer
 • RSG Wolfsbos ging met basisscholen uit de omgeving en Bètapunt Noord om tafel om antwoorden te krijgen op de vragen: Hoe creëer je een doorlopende leerlijn techniek van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs, die voldoet aan de eisen van Techniekpact 2020? En hoe laat je kinderen zo veel mogelijk facetten van techniek beleven en ervaren? Lees meer.
 • Afgelopen schooljaar namen negen studenten van de lerarenopleidingen Natuur-, Schei- en Wiskunde aan de HAN deel aan de pilot bedrijfsstages van het programma STEM Teacher Academy. Dit schooljaar krijgt de pilot een vervolg, met als doel vanaf 2018 bedrijfsstages vast in het onderwijsprogramma op te nemen. De ervaringen van de studenten zijn gebundeld in een digitaal magazine.
 • Op 15 oktober vond de start van de Twenty Days of Technology plaats met een CoderDojo XL. 170 kinderen hebben we op die dag laten kennismaken met coderen. Deze grote belangstelling is mede aanleiding voor een overleg in november 2016 met het primair onderwijs hoe leerkrachten meer te betrekken bij de ontwikkeling van programmeerlessen. Lees meer 
 • Het magazine TechTalk #5 vol met allerlei leuke wetenswaardigheden over techniek, gericht op de groepen 7/8 is verspreid naar alle basisscholen in de regio Noordwest-Veluwe. Deze editie staat in teken van één van de 7 werelden van techniek: 'Mens & Medisch'. Lees meer
 • Als uitwerking van de Provinciale Kaderbrief Onderwijs zet de provincie Limburg sterk in op de toekomstige Onderwijskwaliteit. 'Leraren' is hierbij een belangrijk thema. Provinciale Staten van Limburg hebben 14 oktober jl. ingestemd om extra ondersteuning te bieden aan het thema 'Toekomstbestendig onderwijspersoneel'. Lees meer
 • 25 VMBO-docenten gaan de komende tijd stage lopen bij een bedrijf vanuit het programma 'Focus en Passie voor Techniek'. De docenten gaan lesmateriaal ontwikkelen voor hun leerlingen in samenwerking met de bedrijven. Tijdens een Meet & Greet op 14 oktober hebben de docenten en de medewerkers van de bedrijf elkaar ontmoet en zijn de matches opgesteld. Lees meer
 • Eind september is de cursus Bedrijf in de Klas onderdeel van de cursus "Bètaberoepen in de les" van STEM-Teacher Academy gestart in Limburg. Docenten krijgen in deze cursus handreikingen bij het samenwerken met het bedrijfsleven. In Brabant start op 12 december een reeks van colleges voor VO-docenten rondom verschillende bedrijfskundige onderwerpen. Lees meer
 • Op 21 september heeft het Regionaal Steunpunt Zuid-Holland in het kader van STEM-Teacher Academy een masterclass bij Jet-Net bedrijf Festo georganiseerd. Deelnemers waren docenten uit zowel het vmbo als havo/vwo onderwijs, wat voor extra kennisuitwisseling en inspiratie zorgde. Een foto-impressie is hier te vinden.
 • Hoe ga je als organisatie om met culturele diversiteit? Sedat Cakmak van het Techcollege ROC Midden Nederland gaat hierover graag in gesprek. Naast zijn docentschap elektrotechniek is Sedat actief betrokken bij het opzetten en faciliteren van het Asielzoekersonderwijs. Hierbij is ondernemerschap en samenwerking tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven de rode draad. Juist daar waar tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan, zoals in de technische sector, ziet hij mogelijkheden. Lees meer
 • Op 11 november starten 26 leerlingen van dertien scholen met de Math & Science Class van de TU Delft. In 22 weken leren ze denken als een wiskundige en krijgen ze een uniek inkijkje in de wetenschappelijke wereld. Bart Giethoorn: "Als projectleider vind ik dat heel spannend, maar als leraar natuurkunde vooral heel waardevol. Ik heb al een aantal goede leerlingen gehad die hieraan hebben deelgenomen, en het laat ze echt zien waartoe ze in staat zijn. Dit zie je meteen terug in ambitieuze profielwerkstukken over bijvoorbeeld quantum algoritmes. Ik ben ervan overtuigd dat ook deze leerlingen weer een waardevolle ervaring meekrijgen." 
 • In de masterclass voor bètadocenten, die start in januari, laat Tata Steel zien hoe alle bètavakken samenkomen in de werkzaamheden binnen het bedrijf. Het programma omvat een reis door de wereld van staal: van toepassingen tot ertswinning. Deze activiteit wordt georganiseerd door Bètapartners in het kader van STEM-Teacher Academy. Lees meer.
 • Hogescholen, havo’s, de gemeente en bedrijven in de regio Amsterdam hebben vier nieuwe techniekprojecten ontwikkeld om de interesse van havoleerlingen te wekken voor techniek. Onlangs presenteerden de makers bij de Vrije Universiteit hun plannen aan de betrokken havo-docenten. Lees meer. 
 • De TechniekRaad Noord-Holland publiceerde onlangs het rapport “De technische arbeidsmarkt in Noord-Holland, cijfers 2016. Update september 2016”. Het rapport dient als input voor de doelmatigheidsdiscussie. De belangrijkste conclusie is dat de provinciale technische arbeidsmarkt anno 2016 meer uit evenwicht is dan in 2015. Lees meer.
Nu aanmelden voor IJSO 2017!
Havo- en vwo-leerlingen die op 31 december 2017 niet ouder zijn dan vijftien jaar kunnen meedoen aan IJSO 2017. Nederland is gastheer. Scholen kunnen zich tot en met 21 december 2016 aanmelden. Lees meer

Agenda

Share
Tweet
Forward
+1
U ontvangt deze mail als betrokkene bij het Techniekpact.

Ons postadres:
Techniekpact
Postbus 556
Den Haag, 2501CN
Netherlands


Neem contact met ons op   Schrijf je uit   Wijzig je instellingen 


Copyright © 2016 Techniekpact.nl
Je hebt je voor deze lijst aangemeld op www.techniekpact.nl