Beste lezer, hierbij een nieuwsflits vol updates over het Techniekpact.
Bekijk deze e-mail in je browser
Beste lezer,

Hierbij een nieuwsflits vol updates over het Techniekpact.

Onderwerpen in deze e-mail:

Paul de Krom stopt als aanjager van het Techniekpact

Paul de Krom heeft per 13 januari jl. een nieuwe taak als directeur a.i./transitiemanager bij de Dienst Landelijk Gebied op zich genomen. Consequentie hiervan is dat Paul de Krom per direct is gestopt als aanjager voor het Techniekpact. Zijn nieuwe functie bij Dienst Landelijk Gebied is niet te combineren met de rol van aanjager. De partners van het Techniekpact zijn Paul de Krom erg erkentelijk voor al zijn inspanningen en wensen hem veel succes in zijn nieuw functie.

In het afgelopen jaar heeft Paul de Krom in opdracht van de bewindspersonen van EZ, OCW en SZW een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming en uitvoering van het Techniekpact. Met veel enthousiasme en volle overtuiging heeft Paul als onafhankelijke ‘aanjager’ door het hele land partijen bij elkaar gebracht en ondersteund bij de uitvoering van het Techniekpact.

Met de partners van het Techniekpact wordt tijdens het overleg van de Landelijke Regiegroep Techniekpact op 10 februari a.s. besproken welke invulling het best past bij de huidige fase van het Techniekpact en wie de rol ‘aanjager’ voor 2014 kan gaan vervullen.

“Techniek in Noord-Nederland bruist”
Gedeputeerde Ard van der Tuuk over de uitvoering van het Techniekpact in landsdeel Noord

In het noorden hebben we met veel energie en enthousiasme de handschoen van het Techniekpact opgepakt. Het initiatief vanuit Den Haag sloot destijds goed aan bij de groeiende samenwerking in Noord-Nederland tussen ondernemers, scholen en vakorganisaties in de techniek. Het Techniekpact Noord-Nederland, dat in november 2013 is vastgesteld, is eerst en vooral van de ondernemers en onderwijsinstellingen in het noorden. Wij hebben prachtige bedrijven in de techniek, praktijkgerichte onderzoekscentra en up to date opleidingen op alle niveaus. Met het Techniekpact Noord-Nederland zorgen we voor een nog sterkere sector, voor nu en voor de toekomst. Mijn rol is om, vanuit de overheid, betrokkenen bij elkaar te brengen en slimme verbindingen te maken tussen alle bestaande initiatieven. Dat doe ik mede namens de collega-bestuurders van gemeenten en provincies in Friesland, Groningen en Drenthe.
Voor het Techniekpact Noord-Nederland hebben we een inventarisatie gemaakt van alle initiatieven en samenwerkings-projecten in de techniek in het noorden. Deze inventarisatie bevestigde mij in het beeld dat techniek in Noord-Nederland bruist en dat ondernemers en onderwijsinstellingen elkaar al goed weten te vinden. De bestaande initiatieven kennen een grote verscheidenheid: het gaat bijvoorbeeld om twintig zeer actieve Technet-kringen, Centra voor Innovatief Vakmanschap (Water, Energie en Bio Based Economy) en een breed scala aan opleidingsbedrijven die door of met het noordelijk bedrijfsleven zijn opgezet. 
Voorbeelden zijn de installatietechniek in Hoogeveen en Leeuwarden, de jachtbouw in Leeuwarden en het recent gelanceerde TT Institute in Assen. Het TT Institute laat mooi zien hoe techniek, sport en duurzaamheid elkaar vinden in nieuwe opleidingen, bijscholing en praktijktrainingen op VMBO-, MBO- en HBO-niveau. Binnen dit instituut, een initiatief van het Drenthe College, de gemeente Assen en de Innovam Groep, met ondersteuning vanuit de provincie Drenthe, is het onderwijs volledig geïntegreerd met de praktijk. Een uniek onderwijsleerbedrijf voor technici die zich verder willen bekwamen in ontwerp, bouw en onderhoud van motoren, personenauto’s en vrachtwagens. Ook op het gebied van duurzame mobiliteit. Op en rond het racecircuit gaan bedrijven, VMBO-ers, MBO-ers en HBO-ers in het onderwijsleerbedrijf samen bouwen aan de energie neutrale auto van de toekomst. Ik voorzie kortom een mooie toekomst voor het TT institute: een dynamisch centrum, een living lab, van de wieler-, motor- en autosport met veel nieuwe bedrijvigheid.

2014 zal voor wat betreft het Techniekpact Noord-Nederland in het teken staan van de uitvoering: we hebben in het noorden rond de 300 acties met elkaar afgesproken die allemaal bijdragen aan de drie doelen van het Techniekpact (kiezen, leren, werken in de techniek). Investeren in de beroepsbevolking sluit nauw aan op de economische doelstellingen van het noorden: met sterke economische clusters als water, energie, sensortechnologie en de bio based economy is het van belang dat de werknemers van nu en straks over goede en toepasbare kennis en vaardigheden beschikken. Techniek biedt ons immers de kans om uit de crisis te komen. Gebrek aan goed opgeleid personeel is op termijn het grootste knelpunt. Door in te zetten op opleiding en aansluiting bij arbeidsmarkt werken we aan een goede toekomst van de regio.

Wat we in het noorden in de komende jaren onder andere hopen te realiseren: een praktijkgerichte MBO-opleiding voor de energiesector (E-college), nieuwe Associate Degree opleidingen in de techniek en een betere uitwisseling tussen (MBO-)docenten en mensen uit de praktijk van het bedrijfsleven. Tot slot investeren we veel in het laten kennismaken van scholieren en studenten met de brede praktijk van de technieksector. Den Haag kan ons hierbij zeker helpen, bijvoorbeeld door barrières weg te nemen die studenten ervaren als zij willen doorstromen van MBO naar HBO naar universiteit. Een sterke technieksector kan immers niet zonder slimme medewerkers.  

Voor meer informatie over de activiteiten binnen het landsdeel Noord kunt u contact opnemen met:
- Tanja Sextro, contactpersoon landsdeel, T. 0592 - 365856, E. T.Sextro@drenthe.nl
- Joanne Kuipers, Techniekpactcoördinator Platform Bèta Techniek, T. 070 - 3119756, E. j.kuipers@deltapunt.nl

Nieuwe websites

Sinds eind december is de eerste versie van techniekonderwijs.nl live. Dit digitale loket wordt dé plek waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar gaan vinden. Via techniekonderwijs.nl zijn lesmaterialen en activiteiten voor wetenschap- en techniekonderwijs én MBO techniek stages te vinden. Het loket wordt de komende maanden verder ontwikkeld en uitgebreid. 

Binnenkort wordt de website topsectorbeurzen.nl gelanceerd. Deze website moet het platform worden waarop studenten, onderwijsinstellingen en bedrijven alle informatie kunnen vinden over de studiebeurzen van de negen topsectoren.

Begin maart zal de nieuwe website van Techniekpact gereed zijn. Op de website zal via het delen van goede voorbeelden, succesvolle projecten en cases de voortgang van de uitvoering van de acties van het Techniekpact zichtbaar worden gemaakt. Doel is dat alle bij het Techniekpact betrokken partijen via de website ideeën kunnen uitwisselen, van elkaar kunnen leren en gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen.

Bewindspersonen en ambassadeur op pad voor Techniekpact

Minister Bussemaker (OCW) laat tijdens de opening van het wetenschap- en technologiefestival Techno?Logisch! bij Corpus aan docenten van de pabo zien hoe via face tracking de techniek bestuurd kan worden. Tijdens dit festival konden pabo docenten en studenten, docenten in het primair onderwijs en onderwijsbeleidsmakers zich laten informeren over duurzame implementatie van onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs. Ambassadeur van het Techniekpact, André Kuipers nam bij de afsluiting van het festival de bezoekers mee in een inspirerende presentatie over het belang van ruimtevaart, wetenschap en techniek.
Staatssecretaris Dekker (OCW) verzorgt de prijsuitreiking aan de winnaars van de First Lego League, een wereldwijde technologiewedstrijd waarbij jongens en meisjes tussen de 9 en de 15 jaar het tegen elkaar opnemen bij het bouwen van een robot. Doel van de wedstrijd is het promoten van de exacte en technische vakken op school.
Minister Kamp (EZ) opent Automotive Campus Shared Facilities en nieuwbouw Benteler Engineering Services in Helmond. De Shared Facilities voorzien in high-tech automotive testfaciliteiten, onderzoeks-, kantoor- en werkruimtes waar een brede groep, waaronder automotive bedrijven, MKB, kennisinstituten en onderwijsinstellingen, gebruik van kunnen maken. 
Staatssecretaris Sander Dekker (OCW), VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes en wethouder van Rotterdam Korri Louwes bezochten het E-college van Croon in Rotterdam. Tijdens dit bezoek lieten zij zich informeren over de wijze waarop bedrijven in Rotterdam samen met het voortgezet onderwijs, bèta-technisch beroepsonderwijs optimaliseren.

Regionaal Investeringsfonds mbo 

Het ministerie van OCW stelt via het regionaal investeringsfond 100 miljoen euro subsidie beschikbaar in de periode 2014-2017 voor duurzame publiek-private samenwerking in het mbo. Mbo-instellingen, bedrijfsleven en regionale overheden kunnen samen een aanvraag indienen, met als voorwaarde dat de voorstellen bijdragen aan een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. De regio (bedrijfsleven en regionale overheid) dient bovendien zelf ook een bijdrage te leveren. 

In december en januari zijn er vijf informatiebijeenkomsten gehouden waar zo’n 500 deelnemers zich lieten informeren over de nieuwe subsidiemogelijkheden. Tijdens de bijeenkomsten werd niet alleen het investeringsfonds nader toegelicht, maar kregen de deelnemers ook al handvatten toegereikt om te gaan beginnen met het opstellen van een publiek-private samenwerking inclusief de vereiste regionale visie met de 3 O’s (Onderwijs, Ondernemers, Overheid).

Voor meer informatie over het regionaal investeringsfonds en aankomende regeling kunt u terecht op www.duo.nl/zakelijk of neem contact op met het Informatiecentrum Onderwijs via ico@duo.nl of 079-3232666. Heeft u vragen over de do’s en dont’s bij een publiek-private samenwerking, kijk dan op www.investeringsfondsmbo.nl of neem contact op met het Platform Bèta Techniek via 070-3119743.

Nieuwe Subsidieregeling praktijkleren

Met ingang van 1 januari 2014 is de nieuwe Subsidieregeling praktijkleren in werking getreden. Doel van de nieuwe subsidieregeling is werkgevers, die een erkend leerbedrijf zijn, financieel te blijven stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. Hiervoor is tot 2019 jaarlijks 205 miljoen euro beschikbaar gesteld. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever die kosten maakt bij de begeleiding van een leerling of student binnen richtingen van het vmbo, mbo-bbl, hbo techniek, landbouw en natuurlijke omgevingen. Ook komt de begeleiding van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) in aanmerking. De aanvraag gaat per studiejaar en wordt achteraf ingediend. Voor het studiejaar 2013-2014 kan men vanaf 2 juni 2014 tot uiterlijk 15 september 17.00 uur subsidie aanvragen. De nieuwe regeling van het ministerie van OCW geldt als vervanging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering (WVA) voor het onderwijsdeel. 

Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is ondernemers zekerheid van een subsidie te geven. Daarom wordt heel nadrukkelijk gekozen voor uitkering van de subsidie achteraf om hiermee te garanderen dat iedere ondernemer die praktijkbegeleiding verzorgt subsidie kan ontvangen. De exacte hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het aantal en van de omvang van de aanvragen en kan maximaal 2.700 euro per leerwerkplek bedragen. Binnen de regeling is een focus aangebracht van doelgroepen waar de subsidieregeling voor van toepassing is. 

Voor opleidingsbedrijven in de sector techniek is tijdens het overgangsjaar (jan 2014- juli 2014) een extra maatregel getroffen. Tussen 1 april en 1 mei hebben de opleidingsbedrijven de kans om een aanvraag in te dienen voor de begeleiding van mbo-bbl-ers in de eerste dertien weken van het studiejaar 2014 (januari – maart). Als een opleidingsbedrijf de volledige dertien weken begeleiding heeft verzorgd dan wordt 1.000 euro aan subsidie verstrekt. Elke week minder begeleiding betekent een naar verhouding lager subsidiebedrag. 

In maart organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – uitvoerder van de regeling – een aantal informatiebijeenkomsten in het land waarbij bedrijven, onderwijsinstellingen, opleidingsbedrijven en intermediairs welkom zijn. Naast informatie over de digitale aanvraagprocedure zijn er ook adviseurs van de Rijksdienst aanwezig om vragen te beantwoorden. 

Het E-magazine Connect over publiek-private samenwerking in de praktijk

Het e-magazine Connect, een uitgave van de commissie Van der Touw en Platform Bèta Techniek, geeft u een kijkje bij succesvolle initiatieven en brengt u in contact met inspirerende mensen van deze centra’s. 

Een van de speerpunten in het Techniekpact is de publiek-private samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven voor het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Binnen de Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap wordt hier volop invulling aan gegeven. 

Op de agenda

•    5 februari tot en met 5 maart - Xperiment 2014 
Verschillende wetenschapsmusea en science centra - die lid zijn van de VSC - presenteren samen met Schooltv Xperiment 2014. Een voorjaarsvakantie bomvol onderzoek, experimenten en ontdekkingen voor kinderen en hun familie, op school, in het museum en thuis!
•    14 maart - Conferentie: Toptechniek in Bedrijf 
De conferentie is onderdeel van het kennisprogramma van Toptechniek in bedrijf: vakmanschaps- en technologieroutes binnen vmbo en mbo techniek. De conferentie staat geheel in het teken van input voor de ambities en aanpak in de regio.
•    19 maart – Dag van de Ingenieur 
Op deze dag – georganiseerd door het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs en branchevereniging NLingenieurs samen met De Ingenieur en Technisch Weekblad - wordt de Ingenieur van het Jaar bekendgemaakt. Ook ontvangt de meest ingenieuze en vindingrijke ingenieursoplossing De Vernufteling.
•    21 maart - Finales VakkanjerWedstrijden
Goed opgeleide jonge vakmensen: daarvan kunnen we er in Nederland nooit genoeg hebben. De grootste talenten gaan de strijd met elkaar aan tijdens de Vakkanjer- en Junior VakkanjerWedstrijden. 
•    24 april - Landelijke Girlsday
Een initiatief van VHTO om in samenwerking met bedrijven en scholen jonge meisjes van 10 tot 15 jaar kennis te laten maken met bètawetenschappen, techniek en ICT. Tijdens Girlsday nemen meisjes deel aan excursies en/of doe-activiteiten bij uiteenlopende bèta/technische en ICT-bedrijven en (onderzoeks-)instellingen of technische/ICT-afdelingen door heel Nederland. Doe ook mee! Bedrijven, (onderzoeks)instellingen en scholen kunnen zich nu aanmelden via www.girlsday.nl/aanmelden. Voor vragen over Girlsday stuur een e-mail naar girlsday@vhto.nl
Share
Tweet
+1
Share
Forward to Friend


schrijf je uit    wijzig je instellingen 

Email Marketing Powered by Mailchimp