Beste lezer, hierbij een nieuwsflits vol updates over het Techniekpact.
Bekijk deze e-mail in je browser
Beste lezer,

Hierbij een nieuwsflits vol updates over het Techniekpact.

Onderwerpen in deze e-mail:

Doekle Terpstra nieuwe aanjager Techniekpact


Hij werd gevraagd voor de ‘job’ en was ogenblikkelijk enthousiast: Doekle Terpstra, per 1 mei de nieuwe aanjager van het Techniekpact. ‘We moeten echt toe naar een andere “mindset” wat techniek betreft. Anders heeft Nederland geen antwoord op vragen rond grote thema’s als milieu en duurzaamheid.’
 
Doekle Terpstra. Bestuursvoorzitter bij Hogeschool Inholland. Geboren in het Friese Witmarsum, groot schaatsliefhebber en zeker geen techneut. ‘Klopt. Het was al vrij snel duidelijk dat ik een maatschappelijke rol moest gaan vervullen.’ Zo geschiedde. Als aanjager van het Techniekpact komt zijn jarenlange ervaring (zie kader) in het maatschappelijke middenveld goed van pas. Terpstra kent zowel de arbeidsmarkt als het onderwijs als zijn broekzak. Dat maakt hem – zoals hij het zelf zegt – de geschikte kandidaat voor deze baan. Niet onbelangrijk: hij heeft er zin in. Wat is zijn drijfveer en hoe gaat hij zijn rol als aanjager invullen?
 
U heeft een drukke baan als bestuursvoorzitter. Waarom wordt u daarnaast ook nog aanjager van het Techniekpact?
‘Dat is geen straf: ik vind het een eer dat ik dit mag gaan doen. En eigenlijk sluiten die twee functies goed op elkaar aan. Er is behoefte aan meer technici en het onderwijs speelt in het vervullen van die behoefte een hele belangrijke rol. De aansluiting op de arbeidsmarkt kan en moet beter. Technische beroepen zijn spannend en uitdagend, heel anders dan vroeger. Toch is die positieve mindset nog onvoldoende aanwezig. Terwijl techniek in belangrijke mate voorwaarde is voor het mogelijk maken van innovatie en dus onze economische welvaart. Ik voel die urgentie heel sterk en dat is misschien wel mijn persoonlijk drijfveer.’
Er zijn afgelopen decennia veel initiatieven gelanceerd om techniek ‘op de kaart’ te krijgen. De campagne Een slimme meid dateert van 1989. Techniek blijft taaie kost… toch?
‘Daar ben ik het niet mee eens. Er is al ontzettend veel veranderd. De instroom van wo-studenten in technische opleidingen is de afgelopen jaren bijvoorbeeld flink gestegen. Ook kiezen steeds meer meiden voor bèta- en technische opleidingen. Het duurt gewoon lang voordat je daadwerkelijk effect ziet van bepaalde inspanningen. We hebben nog een weg te gaan, maar het belang van techniek wordt nu op alle fronten gevoeld: het is voor het eerst dat zoveel partijen zich via het Techniekpact gecommitteerd hebben aan een reeks ambities.'
Hoe gaat u bijdragen aan de verwezenlijking van die 22 acties of doelstellingen uit het Techniekpact?
‘Het doel van het Techniekpact is tweeledig: aan de ene kant zijn er heel veel vacatures in te vullen. Aan de andere kant moeten we voorop blijven lopen in technologische ontwikkelingen. Anders kunnen we vraagstukken – nu en in de toekomst – niet oplossen. Of het nu om energievoorziening, voedselproductie of vervoer gaat. Als aanjager kan ik onderwerpen bij de politiek agenderen. Partijen bij elkaar brengen en meedenken met relevante spelers. Ik ken de wereld van sociale partners en onderwijs en kan de verbinding maken tussen het onderwijs en bedrijfsleven. Of er een belangrijke bijdrage aan leveren. Verder gaat het Techniekpact uit van uitvoering in de regio’s en in de verschillende sectoren. Ook daar moet het gebeuren.’
 
Waar valt wat u betreft de meeste winst te halen?
‘De grootste uitdaging zit misschien wel in het primair onderwijs. Daar kun je kinderen interesseren voor techniek en dat gebeurt nu te weinig. Dat is overigens begrijpelijk: leerkrachten op basisscholen zijn er niet voor opgeleid. Pabo’s moeten meer aandacht aan techniek schenken. Tegelijkertijd zijn er al goede voorbeelden van techniekonderwijs op basisscholen. Die verdienen meer aandacht. In de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is op kortere termijn winst te boeken. Dat heeft zeker te maken met de vele initiatieven die er al zijn. Die moeten we gaan verzilveren. Per jaar 30.000 technici extra erbij, dat is niet niks. Daarnaast heb ik een langetermijnvisie wat technische innovaties – zoals de transformaties in duurzaamheid – betreft. Daar is tijd voor nodig.’
“Een jaar na de start van het Techniekpact worden de eerste resultaten nu zichtbaar. Het is van belang daar daadkrachtig op voort te bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat Doekle Terpstra door zijn enthousiasme voor goed onderwijs, zijn daadkracht en zijn bewezen verbindende kwaliteiten daar een grote bijdrage aan kan leveren.” Minister Kamp van Economische Zaken

"Vanuit Landsdeel Oost zijn wij zeer verheugd dat het Techniekpact een nieuwe aanjager krijgt. Een extern boegbeeld is nodig om het Techniekpact op de agenda te houden. Dat is belangrijk voor het versterken van de relatie onderwijs-ondernemerschap en het levert banen op. Hier in Oost-Nederland ligt een goed fundament voor het Techniekpact en zijn we goed op stoom gekomen maar het kan natuurlijk altijd nog beter. We werken er nu hard aan om dit verder te verstevigen. Door het verbinden van landelijke en regionale partijen kan de aanjager een rol spelen bij het versnellen van dit proces".
Theo Rietkerk, landsdeeltrekker Oost
“We moeten jongeren meer gaan aanspreken op hun talenten. Juist op het vlak van goed vakmanschap en technische vaardigheden. Daar ligt een belangrijke rol voor zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. Doekle Terpstra zal met zijn kennis en ervaring deze inzet een stap verder weten te brengen.” Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

"Het gaat bij het techniekpact niet zo zeer om beleid, als wel om aandacht en bewustwording. Gelet op het groeiend aantal jongeren dat kiest voor een technische opleiding blijkt deze aanpak te werken. Doekle Terpstra heeft het aanjagen, verbinden, enthousiasmeren en stimuleren zo ongeveer uitgevonden. Doekle is dus bij uitstek geknipt voor de rol van aanjager van het techniekpact". Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad
Beknopt CV van Doekle Terpstra
 • Sinds eind 2010 bestuursvoorzitter van de Hogeschool Inholland.
 • Tussen juni 2009 en september 2013: bondsvoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB).
 • Van mei 2005 tot en met november 2010 voorzitter van de HBO-raad.
 • Van januari 1999 tot en met april 2005 voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV).
Naast zijn rol als collegevoorzitter voor Hogeschool Inholland is Terpstra met ingang van 1 mei 2014 – voor anderhalve dag per week – aanjager van het Techniekpact. 

Regionaal investeringsfonds mbo start op 12 mei


Met het Regionaal investeringsfonds mbo stelt het Ministerie van OCW tussen 2014 tot en met 2017 in totaal 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. Op 23 april heeft de minister van OCW de voorwaarden van de subsidieregeling bekend gemaakt. Doel van het investeringsfonds is de samenwerking tussen mbo-instellingen, bedrijven en de regio een flinke impuls te geven, waardoor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt wordt verbeterd en de kwaliteit van het onderwijs kan worden verhoogd.
 
Mbo-instellingen, bedrijfsleven en regionale overheden, kunnen van 12 mei tot 8 juni 2014 samen een aanvraag indienen voor subsidie uit het Regionaal investeringsfonds mbo. Voorwaarde is dat de subsidie door regionale overheden en het bedrijfsleven wordt aangevuld met twee derde cofinanciering. Alle bekostigde mbo-opleidingen kunnen in aanmerking komen voor het fonds. Een aanvraag moet bestaan uit een regionale visie, een plan van aanpak, een meerjarenbegroting en een samenwerkingswerkingsovereenkomst. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 200.000,- en maximaal 2 miljoen in totaal voor een periode van 4 jaar.

De aanvraag moet elektronisch worden ingediend, met behulp van een aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De aanvragen zullen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Voor het nieuwe schooljaar van 2014-2015 zullen de eerste aanvragen worden toegekend.

Sectorakkoord VO 2014-2017: 369 miljoen beschikbaar voor nog beter voortgezet onderwijs


Het kabinet en de VO-raad hebben op 17 april jl. een principe-sectorakkoord VO 2014-2017 afgesloten. Met de afspraken is jaarlijks een bedrag gemoeid dat oploopt tot 369 miljoen euro, voor nog beter onderwijs.

In het sectorakkoord staan afspraken over doelstellingen, maatregelen en investeringen voor het voortgezet onderwijs in de periode tot en met 2017. Belangrijke doelen van het sectorakkoord zijn dat de talenten van middelbare scholieren optimaal worden benut, zij ruimte hebben om te differentiëren in niveau en tempo en dat er geïnvesteerd wordt in de kennis en deskundigheid van leraren en schoolleiders en bestuurders. Ook wordt ernaar gestreefd dat er minder leerlingen blijven zitten en dat scholen ouders en leerlingen meer inzicht geven in de kwaliteit van de school en de voortgang daarvan.

Stimuleren keuze bèta- en techniekprofielen
Specifiek voor bètatechniek is in het sectorakkoord de volgende passage opgenomen:“In lijn met de afspraken in het Bestuursakkoord en het Techniekpact blijven we de keuze voor bèta- en techniekprofielen in alle leerwegen stimuleren, in het besef dat de kiem voor deze belangstelling in het primair onderwijs moet worden gelegd. Deze profielen bieden een stevige uitgangspositie en zorgen voor ruime keuzemogelijkheden in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt.”

De afspraken in het sectorakkoord vloeien voort uit het Nationaal Onderwijsakkoord uit september 2013.
De eerste jaarconferentie van het landelijk Techniekpact 2020 vindt op maandag 19 mei 2014 plaats in Eindhoven. Het landsdeel Zuidoost is dit jaar gastheer voor de conferentie. Vanuit de kernthema’s kiezen, leren en werken in de techniek komt de uitvoering van het Techniekpact landelijk en regionaal aan bod. Met tien interactieve workshops rondom deze thema's voor de genodigde stakeholders van de regio’s en landelijke vertegenwoordigers. Daarnaast vinden er vier werkbezoeken van bewindslieden en regionale en landelijke bestuurders plaats op deze thema’s. 

Record aantal bedrijven doen mee aan Girlsday 2014 


Op donderdag 24 april 2014* vond de landelijke Girlsday plaats. Een initiatief van VHTO om in samenwerking met bedrijven en scholen jonge meisjes van 10 tot 15 jaar kennis te laten maken met bèta/techniek en ICT. Meer dan 300 bèta-/technische en ICT-bedrijven openden hun deuren voor 8.400 meisjes om hen de kans te geven een kijkje te nemen in de fascinerende wereld van bètawetenschap en technologie en (vrouwelijke) professionals die in deze sectoren werken te ontmoeten.

Enkele leuke voorbeelden van Girlsday 2014:
 • Tijdens de openingsbijeenkomst bij IBM vertelden vier ICT-vrouwen – medewerksters van IBM en IT-studentes, de aanwezigen meisjes kort over hun keuze voor bèta, techniek en ICT en hun ervaringen. Verder kregen de meisjes een inleidend college van IBM. 
 • 39 jonge meiden van het Connect College in Echt brachten een bezoek aan het hoofdkantoor van SABIC in Sittard en de productielocatie in Geleen.
 • Toekomstige "Engineer PowerWomen" - meisjes uit 2 en 3 VWO - waren te gast bij de sterrenkundige instituten ASTRON, JIVE en NOVA in Dwingeloo .
 • 36 meiden van het STC werden in Rotterdam ontvangen door het Havenbedrijf.
 • 18 meisjes uit groep 8 van basisschool de Hien uit Dodewaard kregen een rondleiding in de verkeerscentrale in Wolfheze.


*Een aantal scholen had op de landelijke Girlsday op 24 april meivakantie. VHTO is dan ook erg blij dat voldoende bedrijven hun deuren open willen stellen op donderdag 8 mei 2014.

Kort nieuws 

 • Stedendriehoek en Noord-Veluwe hebben primeur met regionaal sectorplan
  Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 15 april bekendgemaakt dat het regioplan ‘Stedendriehoek’ en Noord-Veluwe voor vijf miljoen euro is goedgekeurd. De regio zelf investeert vijftien miljoen euro in het plan. Veertien gemeenten hebben samen met werkgevers, vakbonden en onderwijs de handen ineengeslagen om meer mensen aan de slag te krijgen of aan het werk te houden.
   
 • UWV app brengt arbeidsmarkt in beeld
  De arbeidsmarktinformatie van UWV is nu ook beschikbaar op smartphone en tablet, onder de naam AMI mobiel. AMI mobiel biedt een overzicht van vraag en aanbod op de landelijke en de regionale arbeidsmarkt. AMI staat voor ArbeidsMarktInformatie. De AMI mobiel geeft de recente ontwikkeling van het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden voor 35 arbeidsmarktregio's en voor alle gemeenten in Nederland.Voor de arbeidsmarktregio's is een uitsplitsing naar tien beroepsgroepen mogelijk Ook biedt AMI mobiel een beeld van alle bij UWV bekende openstaande vacatures, zowel landelijk als voor de 35 arbeidsmarktregio’s. Ook hier uitgesplitst naar tien beroepsgroepen.
   
 • Website Topsectorbeurzen live
  Binnen het Techniekpact hebben de negen topsectoren afgesproken vanaf 2016 jaarlijks 1000 beurzen ter beschikking stellen aan excellente Nederlandse en internationale bèta en technologie studenten. De nieuwe website topsectorbeurzen.nl geeft een overzicht van de beursprogramma's die de topsectoren aanbieden. Elektronicabedrijf Thales is een van de bedrijven met een beursprogramma. Thales gaat tien studiebeurzen uitreiken van elk vijfduizend euro aan vrouwelijke techniekstudenten. Naast een geldbedrag krijgen studenten de mogelijkheid om binnen het bedrijf af te studeren.
   
 • Jet-Net, Chemelot Campus en CHILL bundelen krachten
  Jet-Net, Chemelot Campus en Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) hebben een partnerconvenant ondertekend. Jet-Net is verheugd met de aansluiting van Chemelot Campus bij het netwerk. Diverse grote industriële partijen, waaronder DSM, stonden aan de wieg van Jet-Net. Jet-Net kent al jaren een intensieve samenwerking met scholen, die met het partnership van Chemelot Campus alleen maar sterker wordt.

  Herm Hendrikx (DSM HR Nederland): “Deze overeenkomst is een mooie aanvulling op de bestaande Jet-Net-activiteiten van DSM en andere bedrijven op Chemelot. VWO-leerlingen krijgen nieuwe mogelijkheden om ervaring op te doen in een innovatieve ‘leer-werk’-omgeving, samen met bètastudenten en professionals uit het bedrijfsleven. De komende maanden wordt het programma inhoudelijk concreet uitgewerkt, om volgend schooljaar van start te gaan.”

  Op Chemelot Campus vindt onderzoek en ontwikkeling plaats op het gebied van hoogwaardige materialen, biogebaseerde materialen en biomedische materialen. De campus zal groeien van 1.350 arbeidsplaatsen nu tot 2.900 in 2023. Tegelijkertijd trekt de campus steeds meer studenten, die daar hun studie volgen bij Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) en de Universiteit Maastricht. Het aantal studenten zal groeien van 250 nu naar 1.000 in 2023. Om die groei te realiseren is het belangrijk dat studenten tijdens hun vooropleiding een interesse voor techniek en chemie hebben weten te ontwikkelen.
   
 • EDK Conferentie - ‘Edutopia. Leren ontregelen’
  Het traineeprogramma Eerst de Klas bestaat vijf jaar en levert dit jaar haar vierde lichting academisch opgeleide eerstegraads docenten af. Een feestelijk moment dat niet ongemerkt voorbij zal gaan. Daarom organiseren zij op 13 juni samen met deze talentvolle trainees de conferentie ‘Edutopia. Leren ontregelen’. Aanwezigen zullen afreizen naar het jaar 2054 waarin alle huidige begrenzingen van het onderwijs niet bestaan. Wat gebeurt er als professionals vanuit het onderwijs en bedrijfsleven de volledige vrijheid krijgen bij het inrichten van het onderwijs? Meer informatie over deze conferentie vindt u hier.

Op de agenda

Share
Tweet
+1
Share
Forward to Friend


schrijf je uit    wijzig je instellingen 

Email Marketing Powered by Mailchimp