Beste lezer, hierbij een nieuwsflits vol updates over het Techniekpact.
Bekijk deze e-mail in je browser
Beste lezer,
 
Op 13 mei is het Techniekpact getekend door bestuurders uit onderwijs, bedrijfsleven, van werkgevers, werknemers, de regio’s en het Rijk. Op onze website heb je je e-mailadres achtergelaten om op de hoogte te blijven.

Via deze nieuwsflits geven we je een update over de uitvoering van de landelijke en regionale acties. De volgende nieuwsbrief zal meer in het teken staan van de regionale aanpak en uitvoering. Want (juist) dáár gebeurt het!

Onderwerpen in deze e-mail:

Technische sectoren: dien een sectorplan in! 

Vorige week is het eerste voorstel voor een sectorplan gepresenteerd: de sector Transport en Logistiek heeft overeenstemming over een werkgelegenheidsplan. In het Techniekpact is afgesproken: 
  • sociale partners in de techniek stellen sectorplannen op gericht op de vermindering van de uitstroom van (jonge) werknemers;
  • versnelde herinstroom van recent werkloos geworden gekwalificeerde technici, op- en bijscholing, doorstroming;
  • verbetering van begeleiding van nieuwe werknemers door ervaren medewerkers. 
Vanaf 1 oktober kunnen aanvragen worden ingediend voor de cofinanciering van deze sectorplannen. Klik hier voor meer informatie.

In het kader van het Techniekpact is het bij de ontwikkeling van de sectorplannen van belang dat verschillende techniek-initiatieven (bijvoorbeeld regionaal en landelijk) elkaar weten te vinden en elkaar gaan versterken. Het Actieteam Crisisbestrijding heeft een makel-en-schakelfunctie tussen verschillende initiatieven en kan je adviseren en in contact brengen met andere relevante partijen.

Ondertussen zet ook Techniekpact-ambassadeur André Kuipers zijn beste beentje voor...

Landelijke Regiegroep Techniekpact gestart

Op 2 juli jl. heeft de eerste vergadering van de Landelijke Regiegroep Techniekpact (LRT) plaatsgevonden. Deze regiegroep bewaakt en stuurt op de uitvoering van de strategie, doelen en de gemaakte afspraken. De LRT komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Op de website van het Techniekpact vind je meer informatie over de samenstelling.

In aanvulling hierop is er maandelijks een werkoverleg (liaisonoverleg) tussen vertegenwoordigers van de LRT op werkvloerniveau. Hierin wordt de voortgang van de uitvoering van het Techniekpact besproken en de LRT vergaderingen voorbereid. De volgende LRT-vergadering vindt plaats op 29 oktober.
 

Techniekpact besproken in Tweede Kamer 

Op donderdag 5 september is in de Tweede Kamer, tijdens een algemeen overleg (AO), het Techniekpact besproken in aanwezigheid van de minister van Economische Zaken (EZ) en de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Voorafgaand aan deze vergadering stuurden de bewindspersonen een brief aan de Kamer over de werkwijze en het werkprogramma van de uitvoering van het Techniekpact 2020. Het verslag van het algemeen overleg vind je hier (PDF).
 

MBO investeringsfonds voorjaar 2014 beschikbaar

Voor het mbo wordt door het ministerie van OCW een investeringsfonds ingericht met het doel publiek-private samenwerking te stimuleren, zoals de Centra voor innovatief vakmanschap. Het fonds moet ook bijdragen aan een doelmatige organisatie van het onderwijsaanbod en een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. 

Vanuit het Rijk is in totaal 100 miljoen beschikbaar, mits de projectaanvragen worden gecofinancierd vanuit regionale overheden en bedrijfsleven. Voor de ontwikkeling van de regeling worden in deze periode verschillende stakeholders geconsulteerd.

In oktober gaat er een brief naar de Tweede Kamer met de contouren van de regeling zodat scholen, bedrijven en regio’s zich kunnen gaan voorbereiden op goede voorstellen voor het investeringsfonds. De regeling wordt in het voorjaar van 2014 gepubliceerd. 


Excellente studenten ontvangen topsectorbeurs 

Op maandag 17 september ontvingen vijftig excellente studenten uit handen van minister Bussemaker van het ministerie van OCW en de heer Leeftink, directeur-generaal van het ministerie van EZ, een beurs van de Topsector Chemie.

Ook binnen andere Topsectoren worden er de komende tijd beurzen beschikbaar gesteld. In het Techniekpact is afgesproken dat de Topsectoren gezamenlijk 1000 beurzen ter beschikking zullen stellen. 
 


Foto: excellente studenten die een topsectorbeurs mogen ontvangen, gefotografeerd samen met minister Bussemaker

Paul de Krom actief in de regio's

De Krom zal met de vijf landsdelen in gesprek gaan over hun plannen, uitvoering en resultaten. Onlangs bezocht hij al landsdelen Noord en Zuid-West. Op donderdag 19 september was De Krom te gast in Makkum, Friesland bij het scheepsbouwbedrijf Feadship. Zie hier een verslag van zijn bezoek.
 
Op maandag 23 september reisde De Krom af naar Vlissingen, Zeeland. Hij was hier op bezoek bij Scalda, ROC Zeeland. In beide landsdelen ging De Krom in gesprek met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs en regionale overheden over de uitvoering van het Techniekpact. De komende maanden zal De Krom ook de andere landsdelen bezoeken, zie hiervoor de agenda van website van het Techniekpact
 
 
Het projectteam Techniekpact
 

Share
Tweet
+1
Share
Forward to Friend


schrijf je uit    wijzig je instellingen 

Email Marketing Powered by Mailchimp