Copy
Website Website
Email Email
Twitter Twitter
LinkedIn LinkedIn
Facebook Facebook
Τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο 1ος κύκλος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων "Σύμβουλος και Μέντορας Ενέργειας" στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου POWERPOOR, μέσω δύο διήμερων εκπαιδεύσεων.

Στο σύνολο οι συμμετοχές ήταν 73, εκ των οποίων οι 60 εξετάστηκαν και έλαβαν την πιστοποίηση "Σύμβουλος/Μέντορας Ενέργειας", με 100% επιτυχία των συμμετεχόντων/ουσών στην εξέταση που κλήθηκαν να λάβουν μέρος.

Το επόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναμένεται να λάβει χώρα προς το τέλος του έτους 2021.
The 1st cycle of the training programmes "Energy Supporter and Mentor" was successfully carried out -under the EU project POWERPOOR- through two two-day trainings, in June and July 2021.

A total of 73 participants attended the trainings, of which 60 took the exams and got certified as "Energy Supporter/Mentor" accomplishing 100% success in the exams.

The next training programme is expected to take place by the end of 2021.
Τα πρώτα σημαντικά συμπεράσματα που εξήχθησαν με την ολοκλήρωση των πρώτων Εθνικών Συναντήσεων Στρογγυλής Τραπέζης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου SMAFIN μέσα στο 2021 στις 4 συμμετέχουσες χώρες του έργου -Ελλάδα, Ρουμανία, Κροατία, Βουλγαρία- είναι πλέον διαθέσιμα.

Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 4 χώρες του έργου είχαν στόχο να εγείρουν ερωτήματα αλλά και να δώσουν απαντήσεις σχετικά με τους τρόπους έξυπνης χρηματοδότησης σε έργα ενεργειακής αποδοτικότητας και τις στρατηγικές ανακαίνισης στους διάφορους κτιριακούς τομείς της κάθε χώρας, μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων ενδιαφερομένων μερών από τον κατασκευαστικό, πολιτικό, τραπεζικό τομέα κ.α..

Οι ενδιαφέρουσες θέσεις των εμπειρογνωμόνων που παρουσιάστηκαν καθώς και τα βασικά συμπεράσματα των συναντήσεων είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους* για την κάθε χώρα.
* Τα συμπεράσματα και το περιεχόμενο των 4 εθνικών συναντήσεων στρογγυλής τραπέζης είναι διαθέσιμα στα αγγλικά.

Την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα η 2η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του έργου SMAFIN διαδικτυακά, όπως προβλέπεται από το έργο, τόσο για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της 1ης Εθνικής Συνάντησης Στρογγυλής Τραπέζης όσο και για προγραμματισμό και τον ορισμό της θεματολογίας της επόμενης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τους πρώτους μήνες του 2022.
The first key takeaways drawn with the completion of the 1st National Roundtables held in the framework of SMAFIN project in 2021, in the 4 participating countries of the project -Greece, Romania, Croatia, Bulgaria- are now available.

The discussions that took place in the 4 countries of the project aimed at raising questions and providing answers on the ways of smart financing in energy efficiency projects and the renovation strategies in the different building sectors of each country, through the two-way communication among the participating stakeholders from the construction, political, banking sector etc.

The interesting positions presented by the experts as well as the main conclusions of the roundtables are available for each country in the following links.
On Thursday, September 23rd, 2021, the 2nd Working Group meeting within the SMAFIN project will be held online in Greece, as foreseen by the project, with the aim the results of the 1st National Roundtable to be evaluated and for planning and defining the topic of the next one, which will take place in the first months of 2022.
To INZEB ως εταίρος και εκπρόσωπος του έργου CONGREGATE στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του έργου θα εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας ανάπτυξης και λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων (ΕΚΟΙΝ) για 3 δήμους της Ελλάδας, για την υποστήριξη των δήμων αυτών και κατ' επέκταση της ευρύτερης τοπικής κοινότητας.

Οι 3 δήμοι που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο αυτό και ύστερα από εκτενή επικοινωνία του INZEB με υποψήφιους δήμους, είναι οι:
  • Δήμος Αιγάλεω, νομός Αττικής
  • Δήμος Παύλου Μελά, νομός Θεσσαλονίκης
  • Δήμος Φαρσάλων, νομός Λαρίσης
Πρωταρχικός στόχος του έργου CONGREGATE είναι να υποστηρίξει την εφαρμογή εθνικών μακροπρόθεσμων στρατηγικών ανακαίνισης στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κροατία και να παρακινήσει τους δήμους στη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ελλάδα να αναπτύξουν συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα προκειμένου να αυξήσουν το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα τοπικά ενεργειακά μείγματα.
INZEB as partner and representative of the CONGREGATE project in Greece, will prepare a feasibility study -in the context of the project- for the development and operation of Energy Communities (ECs) for 3 municipalities in Greece, to support these municipalities and consequently the wider local community.

The 3 municipalities selected in this context and after extensive communication of INZEB with candidate municipalities, are:
  • Municipality of Egaleo, Attica
  • Municipality of Pavlos Melas, Thessaloniki
  • Municipality of Farsala, Larisa
CONGREGATE project's primary objective is to support the implementation of national long-term renovation strategies in Bulgaria, Romania and Croatia and motivate municipalities in Bulgaria, Czech Republic and Greece to develop public-private partnerships in order to increase the share of renewable energy in the local energy mixes.
iBRoad2EPC

Στις 15 & 16 Σεπτεμβρίου 2021 αναμένεται η εναρκτήρια συνάντηση για το ξεκίνημα του ευρωπαϊκού έργου iBRoad2EPC το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020. Στόχος του έργου είναι να γεφυρώσει το Διαβατήριο Ανακαίνισης Κτιρίου με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κάνοντας το επόμενο βήμα στα προγράμματα αξιολόγησης ενεργειακών επιδόσεων και τις πρακτικές πιστοποίησης.
Το ΙΝΖΕΒ βρίσκεται ανάμεσα στους εταίρους της κοινοπραξίας του έργου -το οποίο συντονίζει η Sympraxis Team- και θα έχει βασικό ρόλο στην ενσωμάτωση του iBRoad2EPC στα εθνικά συστήματα.
iBRoad2EPC

The kick-off meeting of the EU Horizon2020 project iBRoad2EPC will take place on September 15 & 16 2021. The aim of the project is to bridge the Building Renovation Passport with the Energy Performance Certificate (EPC) taking to the next level energy performance assessment schemes and certification practices.
INZEB is among the consortium partners of the project -which is coordinated by Sympraxis Team- and has the leading role in embedding iBRoad2EPC in the national schemes.
#SaveTheDate

Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η εκδήλωση "Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Προτεραιοποιώντας την Ανακαίνιση των Κτιρίων για ένα Κλιματικά Ουδέτερο Μέλλον", υπό τη διοργάνωση του INZEB σε συνεργασία με την GIZ στο πλαίσιο του Renovate Europe Day 2021, με την υποστήριξη των: SMAFIN, iBroad2EPC και Triple-A. 
Σύντομα θα είναι διαθέσιμη η τελική ημερήσια διάταξη και περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση.

#PreviousEvents

Την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Τα επαγγέλματα και οι νέες δεξιότητες στον Κατασκευαστικό κλάδο» στο πλαίσιο του έργου Construction Blueprint.
Στη συζήτηση -η οποία κινήθηκε γύρω από τους 3 βασικούς άξονες «Ενεργειακή Αναβάθμιση», «Ψηφιοποίηση», «Κυκλική Οικονομία»- συμμετείχε η Αλίς Κοροβέση, Διευθ. Σύμβουλος, INZEB.
#SaveTheDate

On Thursday, October 21st 2021, the event "National Recovery and Resilience Plan: Prioritising Buildings’ Renovation for a Climate Neutral Future" will be held online, organised by INZEB and GIZ, within the Renovate Europe Day 2021, with the support of SMAFIN, iBRoad2EPC and Triple-A.
The final agenda and more information about the event will be available soon.

#PreviousEvents

The online discussion "Professions and new skills in the Construction industry", was held on Wednesday, July 14th 2021, in the framework of Construction Blueprint project.
Alice Corovessi, Managing Director, INZEB participated in the discussion. The 3 main axes of the discussion were "Energy Upgrade", "Digitalisation" and "Circular Economy".
 
Η βελτιωμένη έκδοση της ευρέως αναγνωρισμένης ενεργειακής ετικέτας της ΕΕ για λαμπτήρες και άλλα προϊόντα φωτισμού, εφαρμόζεται πλέον σε όλα τα καταστήματα και τα καταστήματα λιανικής στο διαδίκτυο από 1η Σεπτέμβρη 2021. Σκοπός της βελτιωμένης έκδοσης είναι να βοηθήσει τους καταναλωτές να επιλέξουν τα προϊόντα με την καλύτερη ενεργειακή κλάση ώστε να εξοικονομήσουν χρήματα και ενέργεια.
Διαβάστε περισσότερα εδώ.
The improved version of the EU's widely recognised energy label for light bulbs and other lighting products, now applies in all shops and online retail outlets since September 1st 2021. The purpose of the improved version is to help consumers choose the products with the best energy class, to save money and energy.
Read more here.
Δείτε εδώ το κανάλι μας στο YouTube στο οποίο ανεβαίνει υλικό και μαγνητοσκοπήσεις από εκδηλώσεις και δράσεις μας.
 
Find here our YouTube channel, where material and recordings from our events is being uploaded.
CHECK OUT OUR YOUTUBE CHANNEL
Website Website
Email Email
Twitter Twitter
LinkedIn LinkedIn
Facebook Facebook
©2014-2021 INZEB 
All rights reserved


Mailing address: 507, Mesogeion Av., 153-43 Agia Paraskevi, Athens, Attica, Greece

unsubscribe from this list    update subscription preferences 


 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
INZEB · Mesogeion Av. 507 · Agia Paraskevi 15343 · Greece

Email Marketing Powered by Mailchimp